> Израда Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини

     > Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду

     > Израда Елабората о уређењу градилишта

     > Израда свих потребних докумената из БЗР за послодавце којима не

     треба лице за БЗР

     > Обука и тестирање запослених из БЗР

     > Месечно сервисирање – услуга референта за БЗР

 

Безбедност и здравље на раду подразумева обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који су претпоставка за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених.

 

Закон о безбедности и здрављу на раду објављен је 21. новембра 2005. године ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005). Одредбе овог Закона јасно дефинишу обавезе и одговорности послодавца у вези примена мера за безбедан и здрав рад, а за непридржавање тих одредаба одређене су високе прекршајне казне. У Закону, у оквиру главе III - Обавезе и одговорности послодавца, утврђена је обавеза послодавца да изврши процену ризика на сваком радном месту и у радној околини. Израду Акта о процени ризика послодавац мора поверити запосленом са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова из области безбедности и здравља на раду. Послодавац може да ангажује правно лице са лиценцом у области безбедности и здравља на раду за вршење процене ризика.