Сигурносни системи у складу са највишим професионалним стандардима:

    > Планирање и пројектовање система техничке заштите

    > Стручни надзор над извођењем радова

    > Одржавање и сервисирање система техничке заштите

    > Видео надзор

    > Противпровални и противпрепадни системи

    > Контрола приступа

    > Евиденција радног времена

    > Аудио и видео интерфони

    > Аутоматске рампе

    > Трокраке баријере

 

Послови техничке заштите лица и објеката правно су регулисани одредбама Закона о приватном обезбеђењу и Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава.

Сваки посао на систему техничке заштите, било да је у питању планирање система, пројектовање, монтажа или одржавање, спада у послове приватног обезбеђења и за његово обављање је неопходно поседовање лиценци које издаје МУП РС, како за фирме које обављају ове послове, тако и за запослене ангажоване на тим пословима.

Правно лице и предузетник послове приватног обезбеђења може вршити само на основу и у оквиру закљученог писаног уговора са правним лицем, предузетником или физичким лицем коме пружа услуге.

Сваки посао на систему техничке заштите сме се обављати искључиво у складу са Планом техничке заштите који сваки објекат који користи техничку заштиту мора поседовати.

План техничке заштите се израђује у складу са Актом о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, односно мерама заштите захтеваним од стране корисника услуга, ако лице које се обезбеђује нема обавезу израде Акта о процени ризика. Израда Акта о процени ризика није обавезна за објекте предузетника, микро правних лица и објекте за становање.

Давалац услуга приватног обезбеђења, са корисником услуга не може да закључи уговор којим се уговара мањи ниво услуга обезбеђења од оних који су предвиђени Актом о процени ризика када је ова процена обавезна у складу са Законом.

Закон се односи и на системе уграђене пре доношења закона, чије коришћење су корисници у обавези да прилагоде одредбама Закона и Правилника у року од шест месеци од дана ступања на снагу Правилника, дакле, најдаље до 01.07.2020.

Контролу спровођења Закона спроводи инспекција Одељења за контролу приватног обезбеђења и детективске делатности МУП-а Републике Србије.

 

 

AMICO PLUS је носилац лиценци издатих од МУП-а РС за:

 

- вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања

- вршење послова планирања система техничке заштите

- вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите,

- вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.