> Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања

     > Израда плана техничке заштите

     > Израда пројекта техничке заштите

     > Стручни надзор над извођењем радова

     > Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и извођење

     ових система

     > Израда пројекта стабилних система за детекцију експлозивних

     гасова и пара и извођење ових система

     > Израда пројекта електро инсталација јаке и слабе струје